Cosmixx is ontstaan uit de passie voor beton, meer bepaald het cosmetisch behandelen en opwaarderen van beton. Dankzij specifiek ontwikkelde spuittechnieken kunnen wij onze opdrachten snel en kwalitatief uitvoeren. Vertrouw ons uw project toe en u zult versteld staan van het eindresultaat.

 

Privacybeleid

 

 

Privacybeleid COSMIXX

 

Welkom bij COSMIXX!

 

In deze voorwaarden vindt u het reglement voor het gebruik van de website van COSMIXX, te vinden op www.cosmixx.be en www.cosmixx.eu.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf COSMIXX niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

 

De volgende terminologie is van toepassing op deze voorwaarden, de Privacyverklaring en de Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Wij”, verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze te ondernemen met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en met inachtneming van het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

 

Cookies

 

Wij maken gebruik van cookies. Door de COSMIXX-website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van COSMIXX.

 

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te vragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies.

 

Licentie

 

Tenzij anders vermeld, is COSMIXX en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op COSMIXX. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit van COSMIXX voor uw eigen persoonlijk gebruik gebruiken onder voorbehoud van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.

 

Waarvoor u geen toestemming heeft:

 

 • Heruitgave van het materiaal van COSMIXX
 • Verkoop, huur of sublicentiemateriaal van COSMIXX
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van COSMIXX
 • Herverdeling van de inhoud van COSMIXX

 

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt.

 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. COSMIXX filtert, redigeert, publiceert of beoordeelt geen commentaren voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Commentaar geeft niet de meningen en standpunten van COSMIXX, haar agenten en/of affiliates weer. Opmerkingen geven de standpunten en meningen weer van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is COSMIXX niet aansprakelijk voor de commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die veroorzaakt en/of geleden worden als gevolg van het gebruik en/of het plaatsen van de commentaren en/of het verschijnen ervan op deze website.

 

COSMIXX behoudt zich het recht voor alle reacties te controleren en alle reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

 

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

 

 • U het recht heeft om reacties op onze website te plaatsen en u heeft alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De reacties geen intellectueel eigendomsrecht schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van enige derde partij;
 • De reacties geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevat dat een inbreuk op de privacy vormt.
 • De reacties niet zullen worden gebruikt om zakelijke of aangepaste commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

 

U verleent COSMIXX hierbij een niet-exclusieve licentie om uw reacties te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw reacties te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

 

Links leggen naar onze content

 

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

 

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen een link naar onze Website maken op dezelfde manier als dat ze een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven maken; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

 

Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten inhoudt; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

 

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 

 • algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;
 • dot.com gemeenschapssites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online directory’s;
 • internetportalen;
 • accountantskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

 

Wij zullen linkaanvragen van deze organisaties goedkeuren als wij daartoe besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou maken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve voorgeschiedenis bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van COSMIXX compenseert; en (d) de link zich in de context situeert van algemene bronneninformatie.

 

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, steun of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten inhoudt; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

 

Indien u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het plaatsen van een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar COSMIXX. Vermeld daarbij uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL’s van waaruit u van plan bent te linken naar onze website, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

 

Erkende organisaties kunnen als volgt naar onze Website linken:

 

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die gekoppeld is aan; of
 • Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website die gelinkt is aan datgene wat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud van de site van de gelinkte partij.

 

Het gebruik van het logo van COSMIXX of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder merklicentieovereenkomst.

 

iFrames

 

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

 

Inhoudelijke aansprakelijkheid

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Geen enkele link(s) mag op een Website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, of anderszins in strijd is met, of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

 

Voorbehouden van Rechten

 

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze Website onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde aan te passen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor links.

 

Links verwijderen op onze Website

 

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons elk moment te informeren. We zullen verzoeken tot linkverwijdering in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op uw verzoek te reageren.

 

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet dat deze volledig of accuraat is, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

 

Disclaimer

 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • enige vorm van onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

 

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgesteld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

 

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.