Cosmixx is ontstaan uit de passie voor beton, meer bepaald het cosmetisch behandelen en opwaarderen van beton. Dankzij specifiek ontwikkelde spuittechnieken kunnen wij onze opdrachten snel en kwalitatief uitvoeren. Vertrouw ons uw project toe en u zult versteld staan van het eindresultaat.

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Voorwaarden

1.1 Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van COSMIXX.
1.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle algemene voorwaarden van de klant. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het aangaan van de samenwerking met COSMIXX, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn/haar eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website van COSMIXX: https://cosmixx.eu/
1.4 Afwijkingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen.
1.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Voorwerp

2.1 COSMIXX is een onderneming gespecialiseerd in betoncosmetica, herstel van beton, het injecteren van beton en externe waterdichting. COSMIXX is zowel actief in de B2B- als in de B2C-context.
2.2 De concreet uit te voeren werken en te leveren diensten zullen nader omschreven worden, in onderling overleg tussen partijen. COSMIXX zal hiertoe aan de opdrachtgever een duidelijke informatiefiche overmaken, waarin wordt opgenomen welke werken worden uitgevoerd, welke producten er gebruikt worden en welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden wanneer andere partijen op de werf aanwezig zijn tijdens en na de uitvoering van de werken.
2.3 In het kader van de opdracht stemt de opdrachtgever er mee in dat de bedrijfsbanners van COSMIXX op de werf mogen geplaatst worden tijdens de uitvoering van de opdracht en tot twee maand na het einde van de uitvoering van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.4 De opdracht van COSMIXX betreft een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Offertes

3.1 De offertes van COSMIXX zijn, tenzij anders vermeld, 30 kalenderdagen geldig.
3.2 Opdrachten worden pas als definitief beschouwd nadat ze uitdrukkelijk door COSMIXX aanvaard zijn.
3.3 De offerte is enkel geldig voor diensten in het kader van een welbepaalde opdracht. Aanpassingen aan de offerte zullen slechts geldig zijn na aanvaarding door COSMIXX.
3.4 De prijzen vermeld in de offerte zijn een indicatie op basis van vermoedelijke diensten en hoeveelheden. Het gaat in de offertes telkens om een eerste inschatting naar best vermogen.
Een afwijking tussen het offertebedrag/initieel overeengekomen bedrag en het werkelijk gefactureerde bedrag kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, weigering van betaling of enige andere vordering in rechte.
3.5 De prijzen vermeld in de offerte kunnen steeds wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de opdracht, onafhankelijk van de wil van COSMIXX.

Artikel 4. Prijswijzigingen

4.1 De tussen partijen gehanteerde prijs wordt uiteengezet in de offerte, tenzij anders overeengekomen. Vanaf de ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de in de offerte opgegeven prijzen.
4.2 Alle eventuele taksen en andere kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.
4.3 De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.
4.4 De prijzen vermeld op de offerte zijn een indicatie, zonder rekening te houden met eventuele evoluties op de markt. De prijs vermeld in de offerte kan wijzigingen ondergaan door elementen onafhankelijk van de wil van COSMIXX.
4.5 Alle opgaven door COSMIXX van getallen, afmetingen, gewichten, en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan. Een materiële vergissing is echter steeds mogelijk en zal onmiddellijk verholpen worden. De opdrachtgever aanvaardt dat dergelijke vergissing rechtgezet dient te worden ook al heeft dit een impact op het totaalbedrag van de opdracht. Een dergelijke vergissing kan noch aanleiding gegeven tot een schadevergoeding, noch kan dit de beëindiging van de opdracht rechtvaardigen
4.6 COSMIXX heeft te allen tijde het recht om de prijzen aan te passen indien dit nodig zou zijn om eigen kosten te compenseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren alsook een stijging van de prijs van de eigen leveranciers m.b.t. goederen die aan de opdrachtgever moeten geleverd worden of noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht; (ii) veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht; (iii) volumetekorten en (iv) onverwachte gebeurtenissen waarover COSMIXX redelijkerwijze geen controle heeft en die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken.
4.7 Indien COSMIXX, door het niet of niet tijdig aanleveren van gegevens of door een gewijzigde of foutieve opdracht van de opdrachtgever, genoodzaakt is meer of andere diensten te verschaffen, zullen deze diensten eveneens aangerekend worden in regie aan het uurtarief van COSMIXX, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Meerwerken

5.1 Alle diensten die niet zijn opgenomen in de offerte zijn meerwerken en worden aangerekend in regie aan een uurtarief van 60 EUR per uur excl. BTW, vermeerderd met de eventuele materiaalkost.
5.2 Indien er sprake is van meerwerken zullen deze steeds door COSMIXX schriftelijk worden meegedeeld (bv. via e-mail) aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient uitdrukkelijk en binnen een termijn van 48 uur aan te geven indien hij/zij niet akkoord zou zijn met de door COSMIXX vooropgestelde meerwerken.
Indien er sprake is van werken die noodzakelijk zijn om de opdracht op een redelijke wijze te laten vooruitgaan, is een voorafgaand akkoord van de opdrachtgever met de meerwerken niet noodzakelijk en zal de bevestiging afgeleid worden uit het oorspronkelijk akkoord.
5.3 Zelfs bij een opdracht tegen een absoluut forfait kan elke door de opdrachtgever bestelde wijziging, meerwerken en/of prijswijziging bewezen worden aan de hand van alle middelen van recht.

Artikel 6. Facturatie

6.1 Facturatie zal elektronisch worden doorgestuurd naar de opdrachtgever. Alle facturen worden betaald via overschrijving op de bankrekening [BE70 3631 2409 0625], op naam van COSMIXX, met vermelding van het factuurnummer. Er wordt een betalingstermijn van 30 dagen na verzending gehanteerd, behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk andere betalingstermijnen overeengekomen zijn tussen partijen.
6.2 Facturatie zal gebeuren in schijven, naarmate de uitvoering van de opdracht vordert.
6.3 COSMIXX heeft de mogelijkheid het aanvatten van de opdracht afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot door de opdrachtgever. Het voorschot zal een percentage betreffen van de totale prijs van de opdracht.
6.4 Bij de facturatie kan ook telkens voorzien worden in een kilometervergoeding voor verplaatsingen in het kader van de uitvoering van de opdrachtgever. Deze kilometervergoeding wordt berekend vanaf het adres van de zetel van COSMIXX tot op het adres van uitvoering en terug. Deze kilometervergoeding bedraagt 0,85 EUR/km, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.5 Bij elke opdracht zal eveneens een forfaitaire vergoeding voor slijtage van klein materiaal aangerekend worden aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.6 Ten aanzien van de opdrachtgever-onderneming brengt elke niet-betaalde factuur vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest op van 12% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend.
In hetzelfde geval wordt de openstaande factuur bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het totaalbedrag van de factuur ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost, met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechtskosten die aan COSMIXX toekomen.
6.7 Ten aanzien van de opdrachtgever-consument zal bij niet-betaling van een factuur een eerste betalingsherinnering worden verstuurd op de dag na de vervaldag van de niet-betaalde factuur.
Bij gebrek aan betaling binnen 14 kalenderdagen (startende daags na verzending van de betalingsherinnering per e-mail) na deze eerste herinnering, wordt bij elke niet-betaalde factuur een verwijlinterest ten belope van de wettelijke interestvoet (overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) in rekening gebracht op het resterende saldo van het totale factuurbedrag incl. BTW.
Deze interest wordt gerekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering naar de opdrachtgever werd verzonden.
Daarbij zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, ten belope van:
– 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is;
– 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR is;
– 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde bedrag hoger dan 500,00 EUR is.
6.8 Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.
6.9 Het feit dat COSMIXX niet onmiddellijk toepassing maakt van de artikelen 6.3, 6.4 en 6.5 van deze algemene voorwaarden, betekent niet dat zij afstand doet van haar recht om interesten en schadevergoedingen aan te rekenen. Afstand van recht kan niet worden vermoed.
6.10 Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten worden opgeschort (zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding in hoofde van COSMIXX), maar ook dat alle openstaande facturen onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar worden. Daarenboven behoudt COSMIXX zich in het kader van wanbetaling eveneens het recht voor de overeenkomst (al dan niet buitengerechtelijk) te ontbinden ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 7. Samenwerking met derden

7.1 COSMIXX behoudt zich het recht voor om in het kader van haar opdracht samen te werken met derden of onderaannemers.
7.2 COSMIXX zal enkel met onderaannemers werken waarvan zij de kwaliteit te allen tijde kan garanderen. COSMIXX zal deze kwaliteit inschatten naar best vermogen op basis van de op dat moment gekende gegevens.
7.3 COSMIXX zal haar onderaannemers op hun verantwoordelijkheden wijzen, specifiek wat betreft timing. COSMIXX kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien haar onderaannemers deze timing of overige afspraken niet correct naleven.
7.4 De kosten die voortvloeien uit de samenwerking met derden, zijn in principe eveneens opgenomen in de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of wanneer dit voortvloeit uit meerwerken die initieel niet voorzien waren.

Artikel 8. Annulatie

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de opdrachtgever de verstrekte opdracht niet meer annuleren vanaf het moment dat deze definitief aanvaard is.
8.2 In geval van uitdrukkelijk akkoord van COSMIXX met de annulatie van de opdracht, zal de opdrachtgever in elk geval alle reeds gedane uitgaven en gemaakte kosten moeten vergoeden aan COSMIXX. Eventueel betaalde voorschotten komen eveneens integraal toe aan COSMIXX.
8.3 Bijkomend kan COSMIXX een schadevergoeding vorderen rekening houdend met de gevolgen van de annulatie. In ieder geval is de opdrachtgever bij annulatie een forfaitaire schadevergoeding, bovenop de reeds gemaakte kosten, verschuldigd aan COSMIXX ten belope van 30% van het totaalbedrag van de opdracht onder andere, maar niet-limitatief, voor de dekking van gederfde inkomsten. In het geval COSMIXX bijkomende schade lijdt, behoudt zij zich het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen van de opdrachtgever. Dit geldt evenzeer in het geval de overeenkomst zou ontbonden worden ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering voor de verplichtingen van COSMIXX en die haar dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten.
Voorbeelden hiervan zijn brand, ontploffingen, terroristische aanslagen, aardbevingen, zeebevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog of burgeroorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, epidemieën, pandemieën, machinebreuk, een handeling gesteld door de overheid of enige andere autoriteit, lock-out en de gevolgen die daaraan verbonden zijn, problemen met een leverancier, problemen met de aan te leveren materialen, …
9.2 In geval van een overmachtssituatie waardoor COSMIXX niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort tot COSMIXX alsnog in staat is om aan de verplichtingen te voldoen, zonder dat COSMIXX in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat COSMIXX tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
9.3 Indien COSMIXX gedurende meer dan twee maanden de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen de partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst en eventueel de herziening van de opdracht. Indien niet tot een vergelijk kan gekomen worden zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn of -vergoeding.
9.4 De beëindiging wegens overmacht zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden per aangetekende brief. Om zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat over het bestaan van de overmacht.
9.5 Alle reeds door COSMIXX geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de stopzetting van de overeenkomst wegens overmacht, blijven opeisbaar door COSMIXX.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 COSMIXX is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.
10.2 De aansprakelijkheid van COSMIXX wordt gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De schade waarvoor COSMIXX aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan de dekking van voorgaande verzekering.
– COSMIXX is aansprakelijk gedurende een periode van tien jaar conform artikel 1792 juncto 2270 Oud BW voor de structurele én ernstige gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen.
– Daarenboven is COSMIXX ook aansprakelijk voor licht verborgen gebreken onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
Bij gebreken die, geheel of gedeeltelijk, te wijten zijn aan de werkzaamheden van derden, zal COSMIXX geenszins aansprakelijk zijn.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden gebreken geacht reeds aanwezig te zijn geweest op het moment dat COSMIXX haar werkzaamheden aanvat. Dit is te verantwoorden gelet op de specifieke herstellende/oplappende aard van de werkzaamheden van COSMIXX die tussenkomt nadat het gebouw al is opgetrokken en/of de problemen zich al voordoen. De klant kan hiertoe wel het tegenbewijs leveren.
Gelet op deze specifieke aard van de werkzaamheden kan COSMIXX nooit gehouden zijn tot een resultaatsverbintenis.
10.3 De opdrachtgever dient een schadegeval uiterlijk binnen 3 dagen na de vaststelling ervan te melden aan COSMIXX. De opdrachtgever zal het volledige en afdoende bewijs moeten leveren dat de schade effectief is ontstaan door een grove fout van COSMIXX of haar aangestelden.
10.4 COSMIXX draagt geen verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van derden en/of de opdrachtgever zelf, zij is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.
De opdrachtgever wordt steeds door COSMIXX geïnformeerd over de nodige voorzorgsmaatregelen en nazorg die noodzakelijk is voor/na de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever alsnog een handeling stelt in strijd met de van COSMIXX ontvangen informatie of wanneer COSMIXX minstens kan aantonen dat de opdrachtgever de instructies van de informatiefiche niet heeft opgevolgd, kan COSMIXX op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade die zich voordoet.
Hetzelfde geldt indien er voorgaande of latere bijkomende handelingen worden gesteld door aannemers, al dan niet aangesteld door de opdrachtgever, die in strijd zijn met de instructies die COSMIXX had overgemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze instructies door te geven aan alle aannemers of betrokkenen die op de werf aanwezig zouden zijn, om schade te vermijden. Indien er zich toch schade zou voordoen, zal uitsluitend de opdrachtgever zelf hiervoor aansprakelijk zijn.
10.5 COSMIXX is slechts aansprakelijk voor directe schade die resulteert uit een zware fout of miskenning van een essentiële verplichting van de overeenkomst. COSMIXX kan in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade.
10.6 Indien zich een schadegeval voordoet, waarvoor COSMIXX effectief aangesproken kan worden door de opdrachtgever, behoudt COSMIXX zich het recht voor om in eerste instantie over te gaan tot herstel in natura.
10.7 Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet ontvangen informatie van de opdrachtgever, valt steeds onder de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
De opdrachtgever dient COSMIXX steeds op de hoogte te stellen van alle eerdere behandelingen die werden uitgevoerd, daar deze een impact kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht door COSMIXX.
De opdrachtgever is ook steeds zelf verantwoordelijk voor de structuur en stabiliteit van de plaats waar de werken uitgevoerd dienen te worden.
10.8 Schade als gevolg van een handeling van COSMIXX waarvan deze de risico’s geduid heeft aan de opdrachtgever, maar die toch uitgevoerd dienden te worden op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, valt steeds onder de aansprakelijkheid van de opdrachtgever.
10.9 In geval er sprake is van schade, kan deze geen aanleiding geven tot een opschorting van betaling of niet-betaling van de facturen. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

11.1 De geleverde zaken, evenals enig ander voorwerp dat rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaakt van de overeenkomst, kunnen door COSMIXX te allen tijde teruggevorderd worden, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zolang de opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt.
Conform artikel 69, lid 1 en lid 3 Pandwet behoudt COSMIXX het eigendomsrecht van alle geleverde of nog te leveren zaken die zij gebruikt tijdens de uitvoering van de opdracht, totdat de prijs van deze zaken volledig is betaald door de opdrachtgever.
11.2 Opdat COSMIXX zich kan beroepen op dit eigendomsvoorbehoud is niet vereist dat het goed nog in oorspronkelijke staat aanwezig is bij de opdrachtgever. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook gelden op bewerkte of vermengde goederen of op roerende goederen die onroerend geworden zijn door incorporatie.
11.3 Het eigendomsvoorbehoud van COSMIXX geldt zonder dat enige registratie in het pandregister vereist is, behoudens in het geval de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft onroerend zijn geworden door incorporatie.
11.4 Het eigendomsvoorbehoud doet echter geen afbreuk aan de risico-overdracht. Van zodra COSMIXX goederen, materialen of installaties levert bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk om deze op een veilige manier te stockeren.
11.5 De opdrachtgever is verplicht COSMIXX onmiddellijk (maximaal binnen 48 uren na kennisname door de opdrachtgever) schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten zouden doen gelden op zaken waar krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust.

Artikel 12. Leverings- en uitvoeringstermijnen

12.1 Termijnen worden in werkdagen vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als werkdagen worden niet beschouwd: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, evenals de dagen waarop de weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken.
12.2 Voor de applicatie van de meeste producten van COSMIXX is een minimale buiten- en of oppervlaktetemperatuur vereist. Dit zal steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd worden aan de opdrachtgever, en kan invloed hebben op de opgegeven termijnen.
12.3 De door COSMIXX vooropgestelde uitvoerings- en leveringstermijnen zijn louter indicatief. COSMIXX zal echter wel steeds haar uiterste best doen om de overeengekomen termijnen na te komen. COSMIXX zal hiertoe alle inspanningen leveren die binnen haar mogelijkheden liggen.
12.4 Laattijdige uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of enige aansprakelijkheid in hoofde van COSMIXX, noch verlenen zij de opdrachtgever het recht om de uitvoering van zijn/haar verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
12.5 COSMIXX kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen veroorzaakt door haar leveranciers of indien een vertraging te wijten is aan de opdrachtgever zelf. De opdrachtgever zelf verbindt zich er toe alles in het werk te stellen zodat COSMIXX de diensten binnen de vooropgestelde termijnen kan uitvoeren.
12.6 Indien de opdrachtgever een consument is, zal deze bij het overschrijden van de redelijke leverings- en uitvoeringstermijn de overeenkomst kunnen verbreken rekening houdende met onderstaande.
– De opdrachtgever stelt COSMIXX onmiddellijk schriftelijk in kennis van haar voornemen om de overeenkomst te beëindigen wegens vertraging. Deze ingebrekestelling dient per e-mail te gebeuren.
– De opdrachtgever biedt aan COSMIXX een laatste termijn van 14 dagen om aan haar verplichtingen te voldoen.
– Indien COSMIXX na deze ingebrekestelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen of geen uitvoeringstermijn kan bepalen in de nabije toekomst, zal de consument het recht hebben om de overeenkomst te verbreken, onverminderd het recht op een schadevergoeding, indien deze zich zou voordoen.

Artikel 13. Verplichtingen opdrachtgever

13.1 Als de opdrachtgever-onderneming niet voldoet aan zijn/haar administratieve en wettelijke verplichtingen kan COSMIXX hier op geen enkele manier voor aangesproken worden. De opdrachtgever vrijwaart COSMIXX voor eventuele aanspraken die zouden voortvloeien uit het niet-naleven van zijn/haar verplichtingen.
13.2 COSMIXX gaat ervan uit dat alle door de opdrachtgever aangeleverde informatie met betrekking tot het BTW-regime correct is.
13.3 De opdrachtgever dient zelf in te staan voor het bekomen van de nodige vergunning voor de uitvoering van de opdracht, zodat COSMIXX haar opdracht zonder enige problemen kan uitvoeren. COSMIXX kan geenszins aansprakelijk gesteld worden bij gebrek aan vergunning.
Enkel de vergunning voor de inname van het openbaar domein zullen aangevraagd worden door COSMIXX zelf, op kosten van de opdrachtgever.
13.4 De opdrachtgever verbindt zich er toe COSMIXX tijdig te informeren over alle moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever COSMIXX niet of niet tijdig informeert over enige moeilijkheden bij de uitvoering van de opdracht en COSMIXX ter plaatse gaat, behoudt zij zich het recht voor de werkuren evenals de kost voor verplaatsing aan te rekenen aan de opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien COSMIXX reeds ter plaatse is en de uitvoering van haar opdracht dient te staken door toedoen of op vraag van de opdrachtgever.
13.5 De opdrachtgever zorgt ervoor dat COSMIXX tijdig kan beschikken over het terrein of het gebouw waarin of waarop de opdracht moet uitgevoerd worden.
13.6 Daarenboven dien de opdrachtgever te voorzien in voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van de bouwstoffen en hulpmiddelen door COSMIXX.
13.7 De opdrachtgever dient te voorzien in gratis water en elektriciteit aan de voet van de werf. Bij gebreke aan water en elektriciteit, en indien COSMIXX dient te voorzien in een stroomgroep, dient de opdrachtgever COSMIXX hier uitdrukkelijk en voorafgaand van op de hoogte te stellen. Indien COSMIXX zelf dient te voorzien in een stroomgroep, rekent zij hiervoor een forfaitair bedrag ten belope van 125,00 EUR/dag.
13.8 De opdrachtgever dient in te staan voor sanitaire voorzieningen. Bij gebreke hieraan zal COSMIXX een forfaitair bedrag ten belope van 120,00 EUR/maand factureren aan de opdrachtgever.
13.9 De plaats van uitvoering van de opdracht dient eenmalig proper aangeboden te worden bij aanvang van de opdracht. Bij gebreke hieraan, behoudt COSMIXX zich het recht voor de aanvang van de opdracht uit te stellen. Bovendien behoudt COSMIXX zich in dergelijk geval het recht voor om haar uurtarief ten belope van 58,00 EUR/per man door te rekenen.
13.10 Indien uitdrukkelijk gecommuniceerd door COSMIXX, dient de opdrachtgever zelf in te staan voor de aanwezigheid een hoogtewerker en de kosten die hieruit voortvloeien.

Artikel 14. Duur en beëindiging

14.1 De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van de opdracht. De duur van de overeenkomst kan benaderend omschreven worden in de offerte.
14.2 COSMIXX kan de overeenkomst zonder enige opzeggingstermijn en/of -vergoeding beëindigen, indien uitzonderlijke omstandigheden elke verdere samenwerking tussen COSMIXX en de opdrachtgever definitief onmogelijk maken of wanneer de opdrachtgever ernstig aan zijn/haar verplichtingen tekortkomt.
– Als uitzonderlijke omstandigheden worden onder andere, niet-limitatief, verstaan: het faillissement van de opdrachtgever, de aanvraag van een gerechtelijk reorganisatieplan, aanvraag tot collectieve schuldenregeling, de wijziging van de juridische toestand of de invereffeningstelling van de opdrachtgever.
– In het geval er sprake is van een ernstige tekortkoming in hoofde van de opdrachtgever, zal deze laatste in gebreke worden gesteld door COSMIXX met het oog op de beëindiging van de ernstige tekortkoming. Wanneer de opdrachtgever hier niet of niet afdoende aan tegemoet komt binnen een termijn van 15 dagen, kan overgegaan worden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 15. Oplevering

15.1 Ten laatste één week, tenzij anders overeengekomen, na het beëindigen van de opdracht, vindt de voorlopige oplevering plaats. De voorlopige oplevering gebeurt in aanwezigheid van de opdrachtgever en COSMIXX, en in voorkomend geval de architect.
15.2 De gebreken die worden vastgesteld tijdens de voorlopige oplevering, worden nauwgezet genoteerd in een PV van voorlopige oplevering. De gebreken worden binnen een redelijke termijn door COSMIXX opgelost.
15.3 De definitieve oplevering gebeurt één maand na de voorlopige oplevering, tenzij de aard van de vaststellingen gedaan tijdens de voorlopige oplevering een langere termijn zouden vereisen (wat in elk geval uitdrukkelijk zal bepaald worden in onderling overleg tussen partijen). Indien de opdrachtgever niet op de uitnodiging ingaat, wordt de definitieve oplevering geacht te hebben plaatsgevonden. Indien één jaar na de voorlopige oplevering geen definitieve oplevering heeft plaatsgevonden, wordt de voorlopige oplevering geacht definitief te zijn.
15.4 Kleine onvolkomenheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom betreft, kunnen geenszins ingeroepen worden om de definitieve oplevering te weigeren.
15.5 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de definitieve oplevering stuurt deze binnen 7 dagen een aangetekende brief aan COSMIXX waarin de motieven van weigering worden opgenomen.

Artikel 16. Gebreken

16.1 Aangaande de zichtbare gebreken kan COSMIXX enkel worden aangesproken voor gebreken die binnen de 3 dagen na uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk werden meegedeeld aan COSMIXX per aangetekend schrijven. Bij gebreke aan naleving van bovenstaande formaliteiten of bij laattijdige melding van de zichtbare gebreken, wordt de uitvoering door COSMIXX geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever.
16.2 Voor lichte verborgen gebreken is COSMIXX slechts aansprakelijk indien deze binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking ervan door de opdrachtgever worden meegedeeld per aangetekend schrijven en dit gedurende een periode van één jaar na de voorlopige oplevering. Bij gebreke aan naleving van bovenstaande formaliteiten of laattijdige melding, kan de opdrachtgever COSMIXX niet langer aanspreken voor deze lichte verborgen gebreken.

Artikel 17. GDPR en privacy

17.1 COSMIXX hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar contractpartijen.
17.2 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals voortvloeiend uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
17.3 De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit noodzakelijk voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst. Indien COSMIXX persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk toestemming vragen.
17.4 De persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende de duur van de Overeenkomst of zolang dit noodzakelijk is in het kader van de wettelijke verplichtingen van COSMIXX.

Artikel 18. Betwistingen

18.1 Zonder afbreuk te doen aan de bindende termijnen zoals voorzien in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, moet de opdrachtgever zijn/haar klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of facturen per e-mail, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan COSMIXX binnen uiterlijk 8 dagen na vaststelling van deze klacht, respectievelijk na factuurdatum. In het geval van klachten in het kader van de geleverde diensten, voegt de opdrachtgever eventueel ook het nodige fotomateriaal toe bij zijn/haar e-mail.
18.2 Klachten schorsen de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat COSMIXX de nodige stappen kan ondernemen om de klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn.
18.3 Bij gebrek aan klachten wordt de opdrachtgever geacht de geleverde diensten, goederen en overgemaakte facturen te aanvaarden.
18.4 Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar COSMIXX haar zetel heeft.
18.5 Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.

*Wanneer de Voorwaarden zijn opgesteld in verscheidene taalversies, dan zal de Nederlandstalige versie primeren op de andere versies van de Voorwaarden.